Gjennom digitale medium utforsker eg korleis dei grunnleggjande sansane til mennesket kan brukast i digitale opplevingar på tvers av plattformar og teknologi. Anten det er i form av ei komplett konstruert røynd i VR, eit midpunkt mellom natur og maskin i AR eller innanfor rammene til dataskjermen. Sluttproduktet er ei sambinding mellom kunst, design og menneske.

I form av prosjekt, eksperiment og artiklar likar eg å eksperimentera med teknologi og tankar samtidig som danna kunnskap blir delt med andre slik at ein konstant forbetringssyklus blir danna kor me kan læra av kvarandre.

Using digital medias I explore how our fundemental senses as humans can be used in digital experiences connecting man and machine. Be it a completely artificial reality in VR, an intermediate between the two in AR or within the borders of the computer screen. The end product is a bond between art, design and humanity.

vb@victorberland.com

Instagram

GitHub